Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2013

Psychocandy
8270 6012
Reposted fromlevune levune
Psychocandy
8306 23b9
Reposted fromFuchsvonfrueher Fuchsvonfrueher
Psychocandy
Życie boli bardziej niż śmierć.
— Jim Morrison
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Psychocandy
Czemu nie dajesz o sobie znać? Przestałeś mnie kochać? Nie, jakoś nie mogę w to uwierzyć. A więc umarłeś...
— Mistrz i Małgorzata
Reposted fromwhaaaat whaaaat
Psychocandy
Oglądają się, mówią, szep­czą, za­biegają, pop­ra­wiają hu­mor, obiecują, całują, przy­tulają, dbają... A nag­le zni­kają... Bo nie chcą zranić... 
— never thought it would be you
Reposted fromreveur reveur
Psychocandy
Mając wiele as­pektów życia za­pomi­nam o nich i sta­le dążę do te­go bra­kujące­go, nieza­pom­niane­go, który jed­nak chy­ba nie jest mi przez­naczo­ny. To­warzyszy przy tym py­tanie - co ro­bię nieod­po­wied­nio? czy to w ogóle mo­ja wi­na? Pod­czas tak nieus­tannej go­nit­wy za up­ragnionym na­wet słoneczny dzień przes­ta­je cie­szyć.
Gdy zdobędę już wy­marzo­ne, myślę, że nie jest to już ta­kie piękne, szczególnie jeśli wy­maga codzien­ne­go za­biega­nia.
Gdy to tracę przez za­nied­ba­nie, znów sta­je się naj­bar­dziej pożąda­nym as­pektem.
— Błędne koło
Reposted fromreveur reveur
8733 9a57
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Psychocandy
Wolałeś swoje życie kretyna, szczęście by nas znudziło. Zdechniemy osobno, samotnie...
— Lolita Pille
Reposted fromwhaaaat whaaaat
Psychocandy
Psychocandy
Moralność niewolników, by powstać, potrzebuje zawsze świata przeciwnego i zewnętrznego, potrzebuje, mówiąc fizjologicznie, podniet zewnętrznych, by w ogóle działać – jej akcja jest z gruntu reakcją.
— F. Nietzsche
Reposted fromanhedonie anhedonie
Psychocandy
8711 021b 500
Reposted fromin2you in2you
Psychocandy
Reposted fromrikoneru rikoneru
Psychocandy
Reposted fromrikoneru rikoneru
Psychocandy
My biggest fear is that eventually you will see me the way I see myself.
Reposted fromhyacinthine hyacinthine
Psychocandy
my bedroom. now.
Psychocandy
Cas, can you be sexier?!
Psychocandy
oh, Crowley
Psychocandy
Reposted fromsupernatural supernatural
Psychocandy
Jensen, why are you so perfect?!
Reposted fromsupernatural supernatural
Psychocandy
Reposted fromsupernatural supernatural
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl